XAttribute(IMetadata, string, Func<string, XAttribute>) Method
Namespace
Statiq.Common
Containing Type
IMetadataXmlExtensions

Syntax

public static XAttribute XAttribute(this IMetadata metadata, string key, Func<string, XAttribute> attributeFunc)

Parameters

Name Type Description
metadata IMetadata
key string
attributeFunc Func<string, XAttribute>

Return Value

Type Description
XAttribute