XAttribute(IMetadata, string, string, Func<string, string>) Method
Namespace
Statiq.Common
Containing Type
IMetadataXmlExtensions

Syntax

public static XAttribute XAttribute(this IMetadata metadata, string name, string key, Func<string, string> valueFunc)

Parameters

Name Type Description
metadata IMetadata
name string
key string
valueFunc Func<string, string>

Return Value

Type Description
XAttribute