XElement(IMetadata, string, string, Func<string, object[]>) Method
Namespace
Statiq.Common
Containing Type
IMetadataXmlExtensions

Syntax

public static XElement XElement(this IMetadata metadata, string name, string key, Func<string, object[]> contentFunc)

Parameters

Name Type Description
metadata IMetadata
name string
key string
contentFunc Func<string, object[]>

Return Value

Type Description
XElement